REGULAMIN ARCHIJUNIOR

1. ORGANIZUJACY KURSY

Zajęcia pod nazwą ArchiJunior organizowany jest przez Podmiot:
• ArchiJunior ul. Mysłowicka 9/8, 40-486 Katowice, – będący jednocześnie Administratorem.

2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klienta, Administrator podejmuje środki techniczne iorganizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, wszczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowychprzez osoby nieuprawnione.
 2. Administrator może w każdej chwili podjąć decyzję o zawieszeniu lub zakończeniudziałalności Serwisu. Administrator może również w każdej chwili podjąć decyzję o zmianie,wycofaniu lub dodaniu nowych funkcji Serwisu.
 3. Administrator jest uprawniony do korzystania z pomocy podmiotów trzecich w związku zfunkcjonowaniem Serwisu, w szczególności w celu zapewnienia prawidłowegofunkcjonowania, rozwoju i obsługi Serwisu.
 4. ArchiJunior zastrzega sobie prawo do zmiany cen, planu zajęć oraz Prowadzącego.

3. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA I PŁATNOŚCI

 1. Chęć uczestnictwa w zajęciach należy zgłosić drogą mailową na adres kontakt@archijunior.pllub za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.archijunior.pl.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia Podmiot potwierdza Zgłaszającemu drogą mailową, na wskazanyprzez Zgłaszającego adres, potwierdza jego otrzymanie wysyła informacje z dostępnymiterminami i lokalizacjami zajęć. Zgłaszający ma obowiązek wskazania imienia i nazwiskaosoby, która będzie uczestniczyć w zajęciach oraz innych danych niezbędnych do podpisaniaumowy. Potwierdzeniem nabycia usług edukacyjnych jest elektroniczne potwierdzenie wysłane przez Podmiot oraz podpisanie przez obie strony umowy, która wysyłana jest douczestnika najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem zajęć. Umowy można również podpisać na lekcjach pokazowych, o których mowa jest w zakładce „Lokalizacje“ na stronie internetowej ArchiJunior.
 3. Opłatę za kurs Zgłaszający ureguluje w terminach zgodnych z Umową. Opiekun uczestnikakursu zobowiązuje się uiścić całość opłaty za Kurs na poczet podmiotu, bez względu naopuszczoną przez niego liczbę zajęć.
 4. Zawierając Umowę, Klient oświadcza, że jest prawnym opiekunem uczestnika i powierzapodmiotowi prowadzenie zajęć dla tego uczestnika w czasie i na warunkach określonychUmową, Regulaminem oraz zajęć.
 5. Umowa zawierana jest zawsze z Podmiotem, którego dane uwidocznione są w przesłanej umowie na zajęcia, którymi zainteresowany jest Klient.

4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZGŁASZAJĄCEGO

 1. Rezygnacja z zajęć musi być przesłana w formie elektronicznej na adreskontakt@archijunior.pl
 2. W przypadku rezygnacji w ciągu trzech dni od daty pierwszych zajęć kursu w semestrze,zwracane są wszystkie opłaty uiszczone przez Zgłaszającego pomniejszone o koszt pierwszych zajęć.
 3. W przypadku rezygnacji w późniejszym terminie obowiązuje 1 miesięczny okreswypowiedzenia Umowy złożony nie później, niż ostatniego dnia roboczego miesiąca.

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ ARCHIJUNIOR

 1. ArchiJunior zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zebrania mniej niż6 uczestników na dany kurs. W tym przypadku przysługuje Zgłaszającemu zwrot opłatzapłaconych za zajęcia przypadające po dacie odstąpienia od umowy.
 2. W przypadku ciągłego złego zachowania Uczestnika kursu podczas zajęć ArchiJunior zastrzegasobie prawo do odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy zostanie poprzedzonedwukrotnym wezwaniem do poprawy zachowania przesłanym drogą mailową w odstępachminimum 7 dni. W przypadku zachowań rażących lub wpływających na zdrowie ibezpieczeństwo innych uczestników zajęć ArchiJunior zastrzegają sobie prawo do odstąpieniaod umowy w trybie natychmiastowym. Zgłaszającemu przysługuje w takim przypadku zwrotopłat zapłaconych za zajęcia przypadające po dacie odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku braku zapłaty za zajęcia w terminie do 14 dni dopuszcza się natychmiastowe odstąpienie od umowy przez Organizatora.

6. CZAS TRWANIA ZAJĘĆ ORAZ NIEOBECNOŚCI

 1. Zajęcia kursów semestralnych prowadzone są raz w tygodniu i trwają dwie godziny lekcyjne(2×45 min). Po 45 minutach zajęć obowiązuje przerwa 5 minut. Harmonogram zajęć w całymsemestrze zostaje wysłany mailowo.
 2. W każdym semestrze przypada 14 zajęć.

7. HARMONOGRAM OPŁAT

 1. Opłatę za zajęcia Zgłaszający ureguluje w terminach i w wysokości ustalonych w umowie.
 2. Płatność dokonywana jest na rzecz Podmiotu, z którym podpisana została Umowa. Na prośbęklienta fakturę dokumentującą płatność za zajęcia Uczestnika otrzyma w formieelektronicznej na adres e-mail podany w umowie w terminie do 7 dni od dokonania płatności.

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Za szkody materialne wyrządzone przez Uczestników zajęć – dzieci oraz młodzież odpowiadaOpiekun prawny (Rodzic) dziecka.
 2. ArchiJunior nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przed i pozakończeniu zajęć. Uczestnicy pozostają pod opieką firmy ArchiJunior od momentuprzekazania Uczestnika przez jego Opiekuna Prawnego Prowadzącemu Zajęcia do chwilizakończenia zajęć.
 3. ArchiJunior nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez Uczestników kursu zdobytejwiedzy i umiejętności do czynów zabronionych.
 4. ArchiJunior nie odpowiada za rzeczy osobiste pozostawione przez dzieci.

9. PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Na terenie obiektów, w których prowadzone są zajęcia obowiązuje bezwzględny zakazspożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz używania wszelkiego rodzaju środkówodurzających.
 2. Opiekun prawny ma obowiązek poinformować firmę ArchiJunior o wszelkich dysfunkcjachlub chorobach Uczestnika kursu, które mogą wystąpić lub mieć wpływ na zachowanieUczestnika w trakcie trwania zajęć.
 3. Opiekun prawny (Rodzic) dziecka zezwala na wykorzystanie wizerunku dziecka w celu promowania firmy ArchiJunior, w której uczestniczy w zajęciach na zdjęciach, nośnikach danych, stronach internetowych, spotach związanych z wykonywanymi czynnościami, wraz z publikacją zdjęć na stronach reklamowych ArchiJunior.
 4. Jeżeli Opiekun prawny (Rodzic) dziecka niepełnosprawnego wyraża taką wolę to również

10. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Zgłaszającego i Uczestnika w rozumieniu przepisów oochronie danych osobowych jest Administrator oraz Podmiot (Podmiot wyłącznie wodniesieniu do danych przetwarzanych w związku z Umową zawartą ze Zgłaszającym).

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2019 roku.
 2. Administrator ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodząw życie po upływie 7 dni od daty umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie. Owprowadzonych zmianach Administrator informuje Uczestników drogą elektroniczną.
 3. Wszelkie spory pomiędzy Podmiotem a Zgłaszającymi będą rozstrzygane przez sądpowszechny właściwy dla siedziby Podmiotu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy oochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisyprawa polskiego.
Menu